• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg

92’ Café & Bistro

Đơn vị thiết kế : CS+ 
Chủ trì thiết kế: Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều , Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2019
Địa điểm: Trung Kính, Hà Nội.