• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

BEACH HOTEL

Đơn vị thiết kế : 4i Design & CS+
Kiến trúc sư chủ trì: Võ Đình Triều
Nhóm cộng sự: Nguyễn Ngọc Cảnh, Vũ Hồng Sơn, 
Ngô Quang Chiến, Lê thu Phương
Năm hoàn thiện: 2016
Địa điểm: TP Đà Nẵng