• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg

Ciputra Apartment

Đơn vị thiết kế : CS+
Chủ trì thiết kế: Vũ Hồng Sơn
Nhóm cộng sự: Nguyễn Ngọc Cảnh, Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều
Năm hoàn thiện: 2019
Địa điểm: 59H10, Khu đô thị StarLake, Hà Nội.