• mr1.jpg
  • mr2.jpg
  • mr3.jpg
  • mr4.jpg
  • mr5.jpg
  • mr6.jpg
  • mr7.jpg
  • mr8.jpg
  • mr9.jpg
  • mr10.jpg
  • mr11.jpg

Tr Garden Villa

Đơn vị thiết kế : CS+
Chủ trì thiết kế: Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến, Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2016
Địa điểm: Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội.