• ts1.jpg
  • ts2.jpg
  • ts3.jpg
  • ts4.jpg
  • ts5.jpg
  • ts6.jpg
  • ts8.jpg

Trích Sài Villa

Đơn vị thiết kế : CS+
Kiến trúc sư chủ trì : Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2018
Địa điểm: đường Trích Sài, Hà Nội